AVG Privacy Policy

[vc_row css=”.vc_custom_1527766606472{margin-top: 10px !important;margin-right: 10px !important;margin-bottom: 10px !important;margin-left: 10px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

AVG Privacy Policy persoonsgegevens

De Uitwijzer Midden- en Noord Limburg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Uitwijzer Midden- en Noord Limburg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • – Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • – Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • – Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • – Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • – Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als Uitwijzer Midden- en Noord Limburg zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door De Uitwijzer Midden- en Noord Limburg verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • – Communicatie over opdrachten, marketing activiteiten, trends in de markt en/of uitnodigingen;
 • – Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • – Het zichtbaar maken van uw bedrijfsgegevens op onze diverse on-line en off-line platformen en media, daar waar persoonsgegevens noodzakelijk zijn Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • – De overeengekomen opdracht;
 • – De overeenkomst in het kader van uw partnerschap bij De Uitwijzer Midden- en Noord Limburg;
 • – Uw toestemming voor het verwerken van contactgegevens Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Uitwijzer Midden- en Noord Limburg de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • – Voornaam;
 • – Tussenvoegsel;
 • – Achternaam;
 • – Adres + Woonplaats;
 • – (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • – (Zakelijk) E-mailadres;
 • – Bankrekeningnummer, indien van toepassing.
 • Uw persoonsgegevens worden door De Uitwijzer Midden- en Noord Limburg opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en): – Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. – Na beëindiging van een overeenkomst worden de gegevens uit alle andere administraties (behalve de financiële administratie) binnen 1 jaar verwijderd.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving(en);
 • – Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • – Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
 • Binnen/buiten de EU
 • Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
 • Minderjarigen
 • Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 • Bewaartermijn
 • De Uitwijzer Midden- en Noord Limburg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 • Beveiliging
 • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 • – Alle personen die namens De Uitwijzer Midden- en Noord Limburg van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • – We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • – Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • – We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • – Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Rechten over uw gegevens
 • U hebt recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
 • Klachten
 • Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 • Wij zullen uw verzoek binnen maximaal 4 weken in behandeling nemen.
 • Vragen
 • Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op! Dit kan via uitwijzer.info@gmail.com of telefonisch via 0475-453280
 • Wijzigingen
 • Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

[/vc_column_text][vc_column_text]

AVG Privacy Policy persoonsgegevens

De Uitwijzer Midden- en Noord Limburg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Uitwijzer Midden- en Noord Limburg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • – Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • – Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • – Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • – Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • – Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als Uitwijzer Midden- en Noord Limburg zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door De Uitwijzer Midden- en Noord Limburg verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • – Communicatie over opdrachten, marketing activiteiten, trends in de markt en/of uitnodigingen;
 • – Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • – Het zichtbaar maken van uw bedrijfsgegevens op onze diverse on-line en off-line platformen en media, daar waar persoonsgegevens noodzakelijk zijn Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • – De overeengekomen opdracht;
 • – De overeenkomst in het kader van uw partnerschap bij De Uitwijzer Midden- en Noord Limburg;
 • – Uw toestemming voor het verwerken van contactgegevens Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Uitwijzer Midden- en Noord Limburg de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • – Voornaam;
 • – Tussenvoegsel;
 • – Achternaam;
 • – Adres + Woonplaats;
 • – (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • – (Zakelijk) E-mailadres;
 • – Bankrekeningnummer, indien van toepassing.
 • Uw persoonsgegevens worden door De Uitwijzer Midden- en Noord Limburg opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en): – Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. – Na beëindiging van een overeenkomst worden de gegevens uit alle andere administraties (behalve de financiële administratie) binnen 1 jaar verwijderd.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving(en);
 • – Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • – Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
 • Binnen/buiten de EU
 • Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
 • Minderjarigen
 • Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 • Bewaartermijn
 • De Uitwijzer Midden- en Noord Limburg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 • Beveiliging
 • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 • – Alle personen die namens De Uitwijzer Midden- en Noord Limburg van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • – We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • – Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • – We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • – Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Rechten over uw gegevens
 • U hebt recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
 • Klachten
 • Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 • Wij zullen uw verzoek binnen maximaal 4 weken in behandeling nemen.
 • Vragen
 • Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op! Dit kan via uitwijzer.info@gmail.com of telefonisch via 0475-453280
 • Wijzigingen
 • Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1527766606472{margin-top: 10px !important;margin-right: 10px !important;margin-bottom: 10px !important;margin-left: 10px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

AVG Privacy Policy persoonsgegevens

De Uitwijzer Midden- en Noord Limburg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Uitwijzer Midden- en Noord Limburg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • – Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • – Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • – Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • – Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • – Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als Uitwijzer Midden- en Noord Limburg zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door De Uitwijzer Midden- en Noord Limburg verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • – Communicatie over opdrachten, marketing activiteiten, trends in de markt en/of uitnodigingen;
 • – Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • – Het zichtbaar maken van uw bedrijfsgegevens op onze diverse on-line en off-line platformen en media, daar waar persoonsgegevens noodzakelijk zijn Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • – De overeengekomen opdracht;
 • – De overeenkomst in het kader van uw partnerschap bij De Uitwijzer Midden- en Noord Limburg;
 • – Uw toestemming voor het verwerken van contactgegevens Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Uitwijzer Midden- en Noord Limburg de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • – Voornaam;
 • – Tussenvoegsel;
 • – Achternaam;
 • – Adres + Woonplaats;
 • – (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • – (Zakelijk) E-mailadres;
 • – Bankrekeningnummer, indien van toepassing.
 • Uw persoonsgegevens worden door De Uitwijzer Midden- en Noord Limburg opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en): – Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. – Na beëindiging van een overeenkomst worden de gegevens uit alle andere administraties (behalve de financiële administratie) binnen 1 jaar verwijderd.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving(en);
 • – Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • – Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
 • Binnen/buiten de EU
 • Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
 • Minderjarigen
 • Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 • Bewaartermijn
 • De Uitwijzer Midden- en Noord Limburg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 • Beveiliging
 • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 • – Alle personen die namens De Uitwijzer Midden- en Noord Limburg van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • – We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • – Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • – We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • – Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Rechten over uw gegevens
 • U hebt recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
 • Klachten
 • Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 • Wij zullen uw verzoek binnen maximaal 4 weken in behandeling nemen.
 • Vragen
 • Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op! Dit kan via uitwijzer.info@gmail.com of telefonisch via 0475-453280
 • Wijzigingen
 • Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]