Algemene voorwaarden

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Algemene Voorwaarden

1 OPDRACHTGEVER EN DIENSTVERLENER; LEVERINGEN EN BETALINGEN

· Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht heeft gegeven; onder dienstverlener degene die de opdracht heeft ontvangen.

2. De voorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.

3. Bij samentreen van de door de opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige leveringsvoorwaarden zullen de laatste prevaleren.

2 OFFERTES

1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

3. Wanneer slechts voor een gedeelte van het uit te voeren of te vervaardigen werk modellen, kopij e.d. zijn overlegd, is de dienstverlener niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs indien zou blijken dat het niet getoonde gedeelte naar verhouding meer arbeid vereist dan het wel getoonde.

4. Indien na een gevraagde oerte de opdracht uitblijft, kunnen de kosten van de oerte in rekening worden gebracht.

3 HONORARIUM, KOSTEN, TARIEVEN

1. Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn bedragen altijd exclusief verschuldigde omzetbelasting.

2. De opdrachtgever zal kosten van derden welke worden gemaakt door de dienstverlener in het kader van de opdracht rechtstreeks aan de betreffende derde voldoen.

Verloopt betaling aan derden via de dienstverlener dan is deze gerechtigd een voorschot voor de kosten te verlangen. Ook is de dienstverlener gerechtigd tot het doorberekenen van een toeslag voor administratiekosten.

3. Kosten van derden kunnen bij ontvangst van facturen van derden onmiddellijk aan de opdrachtgever worden doorberekend.

4. Indien niet op basis van een overeengekomen vaste vergoeding wordt gewerkt verplicht de dienstverlener zich tot het bijhouden van een kostenspecificatie en deze op verzoek aan de opdrachtgever beschikbaar te stellen.

4 WIJZIGING IN DE OPDRACHT

1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

2. Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de dienstverlener ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

3. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door de dienstverlener wordt overschreden.

5. EIGENDOMMEN VAN DE OPDRACHTGEVER

1. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die hem door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, moet de dienstverlener dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt.

2. Onverhinderd het in het vorige lid en elders in deze leveringsvoorwaarden bepaalde, draagt de opdrachtgever het risico voor bepaalde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij voor eigen rekening voor verzekering zorg te dragen.

6. EIGENDOMMEN VAN DE DIENSTVERLENER

1. Schetsontwerpen, presentatie modellen, originele beelddragers zoals drukwerk originelen, positieve/negatieve  foto’s, alsmede originele digitale bestanden en moederbanden op digitale of magnetische dragers (audio, video etc.), blijven te allen tijde in eigendom van de dienstverlener.

2. Bij beschadiging of tenietgaan van de aan opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken als bedoeld, in het vorige lid, wordt de schade (onverminderd het recht verdere kosten en interessen te vorderen) in rekening gebracht.

7. VERTROUWELIJKE INFORMATIE

1. De dienstverlener is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens en gegevensbestanden van de opdrachtgever en overige bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

8. VERZENDING EN TRANSPORT VAN HET UITGEVOERDE WERK

1. Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Bij elke andere wijze van verzending zijn de meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.

9. BETALING

1. Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting en, indien niet anders is overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum.

2. De dienstverlener is, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gerechtigd om voor de aevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de opdracht te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.

3. Bij de afwijking van de betalingstermijn kan de opdrachtgever over het factuurbedrag een rente in rekening worden gebracht, overeenkomend met de wettelijke rente. Delen van weken worden voor de berekening van de wettelijke rente in aanmerking genomen als volle weken.

4. Het eigendom der goederen, diensten en rechten blijft aan de dienstverlener en gaat eerst, voor zover bedongen, over op de opdrachtgever op de dag waarop deze de verschuldigde hoofdsom, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van de geleverde goederen en diensten waaronder begrepen die van voorgaande leveringen, zal hebben voldaan.

5. Voor opdrachten, welke een lange bewerkingstijd vereisen, kan deelbetaling worden verlangd. Deze deelbetalingen dienen vooraf te worden overeengekomen.

10. RETENTIERECHT / VERHAAL

1. De dienstverlener, die de goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is gerechtigd die goederen onder zich te houden ter voldoening van alle kosten die de dienstverlener besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft de dienstverlener ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren, bij overlijden van de opdrachtgever dan wel in geval de opdrachtgever onder curatele wordt gesteld.

11. DEELLEVERING

1. Iedere deellevering waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

12. VERZUIM VAN DE OPDRACHTGEVER

1. Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door de dienstverlener het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, waaronder begrepen de reeds gemaakte kosten van de voor deze opdracht bestemde materialen en diensten, onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en interessen te vorderen.

13. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

1. De overeengekomen levering c.q. verschijningstermijnen zijn steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen.

14. ANNULERINGEN

Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan de dienstverlener alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht, redelijkerwijs gemaakte kosten (voorbereiding, provisies etc.) te vergoeden en indien de dienstverlener zulks wenst, de voor de uitvoering van deze opdracht bestemde materialen, diensten van derden en halffabrikaten voor zijn rekening te nemen, tegen de door dienstverlener in zijn calculatie opgenomen prijzen,: alles onverminderd het recht van de dienstverlener op vergoeding wegens winstderving, zo mede van de overige uit de annulering voortvloeiende kosten, schaden en interessen.

15. KLACHTEN

1. Reclamaties dienen schriftelijk te geschieden en wel binnen 14 dagen na activering c.q. verschijning van de opdracht.

2. Reclamaties als bedoeld in het vorige lid zijn slechts mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, heeft be- of verwerkt resp. op andere wijze daarover heeft beschikt.

3. De aansprakelijkheid van de dienstverlener uit hoofde van enige overeengekomen leveranties is beperkt tot het met deze opdracht gemoeide bedrag.

4. Indien niet anders, schriftelijk is overeengekomen, mag de dienstverlener voor ondeugdelijk werk, goed werk leveren.

5. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in opdracht, modellen of materialen, die door de opdrachtgever zijn verstrekt.

16. OVERMACHT

1. Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de dienstverlener ontslaat de dienstverlener van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen kan doen gelden.

2. In geval van overmacht zal de dienstverlener daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende 8 dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van de dienstverlener af te nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

17 PRIJSWIJZIGINGEN

1. Wijzigingen van prijzen van materialen en/of halFabrikaten alsmede diensten van derden benodigd voor de opdracht, welke intreden na aanvaarding van de opdracht, kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Onder prijswijzigingen worden begrepen veranderingen van lonen en sociale lasten.

18. AUTEURSRECHT. REPRODUKTIERECHT EN INDUSTRIEEL EIGENDOMSRECHT

1. Door het verstrekken van een opdracht tot gebruik, verveelvoudiging of reproductie van door auteursrecht of enig industrieel eigendomsrecht beschermde zaken, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht aan derden wordt gemaakt en vrij waart hij de dienstverlener in en buiten rechte voor alle gevolgen uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende.

2. Alle intellectuele eigendomsrechten van door de dienstverlenende ontwerpen c.q. tot stand gebrachte schetsen, tekeningen, litho’s, foto’s, lms, modellen e.d. al of niet in digitale vorm, blijven bij de dienstverlener berusten.

3. Auteursrechten zijn in de kosten der ontwerpen niet begrepen.

4. De opdrachtgever ontvangt van de dienstverlener een licentie voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken, die door de dienstverlener in de uitvoering van een opdracht ten behoeve van de opdrachtgever zijn gemaakt. De licentie geldt slechts zolang de opdrachtgever voldoet aan de nanciële verplichtingen die

verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijke werk. De licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het betreffende werk door de opdrachtgever zelf of voor zijn rechtsopvolgers in de overeengekomen publicatie(s). Gebruik door derden is niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming.

5. Het is de opdrachtgever en/of derden niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan een door hem reeds eerder goedgekeurd of reeds in gebruik zijnde model, ontwerp etc. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de dienstverlener.

1 9 BEEINDIGING DOOR DE DIENSTVERLENER

1. De opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaar verzuim te zijn: in geval hij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; bij faillissement of surseance van betaling van hemzelf dan wel zijn onderneming; · bij liquidatie van zijn bedrijf

2. De dienstverlener heeft in de gevallen, genoemd in het voorgaande lid, het recht zonder sommatie en/of rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

20. TOEPASSELIJK RECHT

1. De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht.

2. Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter, welke bevoegd is in de woonplaats van de dienstverlener.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]